Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Dinsdag 25 November 2008
Written by Admin

Laatst bijgewerkt op 14 september 2012.

Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van de site door alle gebruikers en bezoekers (al dan niet geregistreerde of niet-geregistreerde). Elke gebruiker of bezoeker van de site is in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als een "gebruiker" of "jij". De "site" bevat de website, diensten en functies gelegen op of beschikbaar via www.daretoo.nl. Daretoo BV is eigenaar en exploitant van de site. Je mag de site bezoeken en surfen zonder registratie, echter bij bepaalde functies van de site, zoals posten op MyDare of het aanmelden voor de nieuwsbrief, moet je je naam en/of emailadres opgeven om deel te nemen.

1. Aanvaarding van de voorwaarden
Wij willen je bezoek aan de site en andere mediadragers van Daretoo zo veilig, informatief en plezierig mogelijk maken. Daarom hebben we de volgende bepalingen en voorwaarden opgesteld, zodat wij (en jij) weten wat we van elkaar mogen verwachten. Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door voordat je de site gebruikt. Door je te registreren, de site te bezoeken of te gebruiken, ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Binnen de Algemene Voorwaarden vallen ook de beschrijvingen van de privacygaranties en de disclaimer. Indien je niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, waaronder het privacybeleid en de disclaimer, kun je geen gebruik maken van de site.

2. De inhoud van de site
De site (met inbegrip van diensten die beschikbaar zijn via de site, zoals onze e-news en tips) bevat informatie, data, software, foto's, webdesign, afbeeldingen, audio, video, tekst, afbeeldingen en ander materiaal. De gehele inhoud van de site is in handen van Daretoo BV en/of haar licentiegevers. De inhoud word je ter beschikking gesteld voor uitsluitend persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
De inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, het handelsmerk en andere intellectuele eigendomsrechten en wetten. Gebruik, herverdeling of wijziging van de inhoud op enige andere wijze dan uitdrukkelijk toegestaan in deze Algemene Voorwaarden is strikt verboden. Als je een van deze voorwaarden schendt, wordt de toestemming voor het gebruik van de inhoud automatisch beëindigd en dien je alle exemplaren van de inhoud onmiddellijk te vernietigen.
Alle informatie op de site, met inbegrip van adviezen van experts, is alleen voor informatieve doeleinden. Daretoo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

3. Gebruik inhoud
De gebruiker is geheel verantwoordelijk voor alle inhoud van welke aard dan ook, die hij/zij uploadt, post, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar maakt ("Post") op of via de site. Content geplaatst door iedere gebruiker van de site is "Gebruikersinhoud." Je mag uitsluitend Gebruikersinhoud posten, die je zelf hebt gemaakt of waarvan je duidelijke toestemming van de eigenaar hebt om deze te posten. Daretoo verleent geen goedkeuring voor de Gebruikersinhoud en Daretoo is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Daretoo is niet verplicht om Gebruikersinhoud vooraf te screenen, maar heeft het recht Gebruikersinhoud naar eigen inzicht te weigeren, bewerken, verplaatsen en verwijderen. Daretoo behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving deze Gebruikersinhoud te verwijderen of te wijzigen.

De gebruiker van de site is het algemeen publiek en andere gebruikers kunnen jouw gebruikersnaam en gebruikersinhoud lezen, zonder jouw medeweten of toestemming. Je dient hiervan geen enkele verwachting te hebben van privacy. Door gebruikersinhoud ter beschikking te stellen aan de site, verleen je Daretoo en haar licentiehouders een niet-exclusieve, wereldwijde, sub-vergunningplichtige royalty-vrije licentie van onbeperkte duur en het recht deze gebruikersinhoud te gebruiken, te reproduceren, wijzigen, vertalen en te verspreiden. Dit kan verspreiding op de site betreffen, maar ook verspreiding in andere media van Daretoo, alsmede voor promotie of andere doeleinden. Daretoo is in geen geval verplicht een vergoeding of toewijzing van welke aard dan ook toe te wijzen.

4. Gebruikersgedrag
Het gebruik van de site, met inbegrip van deelname aan community boards, gebruikerspagina's of andere onderdelen van de site en met de communicatie die het gevolg is van het creëren van gebruikersinhoud of van de interactie met anderen via de site, is uitsluitend bedoeld voor legale doeleinden en dat de wijze waarop je de site gebruikt ten goede komt aan de site en de overige gebruikers. Met name, maar zonder beperking, ga je ermee akkoord om:

 • Niet de persoonlijke meningen, waarden, etniciteit, geloof of anderszins de wettelijke rechten (zoals het recht op privacy en publiciteit) van anderen te schenden
 • Geen meningen of gebruikersinhoud te posten die ongepast, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwetsend, obsceen, seksueel getint, hatelijk of frauduleus zijn.
 • Geen gebruikersinhoud te plaatsen die aanzet of aan zou kunnen zetten tot een misdrijf, die aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of op enige andere wijze een toepasselijke recht schendt.
 • Geen persoonlijk identificeerbare informatie over jezelf of anderen te posten, zoals telefoonnummers, sofinummers, rekeningnummers, (e-mail)adressen of werkgever verwijzingen.
 • Geen inhoud van andere auteurs te vervalsen, te verwijderen of anderszins aan te tasten.
 • Geen valse identiteit aan te nemen of een valse weergave te geven van een relatie met een persoon of organisatie.
 • Geen onderzoeken, petities, wedstrijden, piramide constructies of kettingbrieven te posten.
 • Geen advertenties te plaatsen of fondsen te werven.
 • Geen content te plaatsen die virussen bevat of die software of programma's bevat die de werking van de site of de werking van de computer van een bezoeker kunnen beïnvloeden.
 • Niets te doen dat het plezier van andere sitebezoekers kan hinderen of verminderen.
 • Geen enkel onderdeel van de site te reproduceren, kopiëren, verkopen of commercieel te exploiteren. Dit geldt ook voor de toegang tot de site.
 • Geen toespelingen te maken op zelfmoord of zelfverwonding.

Je stemt erin toe om de site alleen te bezoeken via de interface die door Daretoo ter beschikking is gesteld.

5. Verplichtingen behorende bij je account
Om van bepaalde onderdelen van de site gebruik te kunnen maken, moet je je registreren. Je gaat ermee akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over jezelf op het inschrijvingsformulier te geven en deze informatie in stand te houden en te actualiseren. Als je onware of onjuiste informatie hebt gegeven, of als we goede redenen hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie niet juist of onjuist is, kunnen we jouw account opschorten of beëindigen en je weigeren verder nog gebruik te maken van de site. Account informatie en bepaalde andere informatie over jou zijn onderworpen aan de voorwaarden van ons privacybeleid (zie ons privacy beleid).

Je krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord nadat je het registratieformulier hebt ingevuld en voorzien van de vereiste accountinformatie. Je stemt ermee in om de beveiliging van jouw account op de site te respecteren en te ondersteunen, met inbegrip van de geheimhouding van je wachtwoord en andere account informatie, en je bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw wachtwoord of account, met inbegrip van alle kosten als gevolg van ongeoorloofd gebruik van jouw account. Je stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig ongeoorloofd gebruik van jouw wachtwoord, gebruikersnaam of account of enige andere vorm van veiligheid en onmiddellijk je wachtwoord te wijzigen.

Je bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle apparatuur en internet service die nodig zijn om toegang te krijgen tot de site en de eventuele kosten van apparatuur en service die je selecteert.

6. Sites en diensten van derden 
De site (Daretoo.nl) kan je de gelegenheid bieden om door te linken naar of op een andere manier gebruik te maken van websites, producten, diensten of inhoud van derden ( "Derde partij"). We hebben geen controle over de diensten van derden en zijn daar niet verantwoordelijk voor, noch hebben we aansprakelijkheid voor het gebruik van de diensten van derden, met inbegrip van alle verlies of schade die kunnen ontstaan in verband met jouw gebruik van de diensten van derden. Op de site worden ook diensten aangeboden door derden of door Daretoo in samenwerking met derden. Jouw gebruik van deze diensten is onderworpen aan alle voorwaarden van de dienst of de voorwaarden voor het gebruik, zoals die door de derde partij zijn gesteld.

7. Disclaimers
Gebruik van de site is op jouw eigen risico. Daretoo, samen met haar functionarissen, directeurs, werknemers, vertegenwoordigers, derden, leveranciers, handelaren, sponsors en licentiegevers (gezamenlijk de 'Daretoo partijen), biedt de site aan zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet. Daretoo garandeert niet dat de site ononderbroken zal werken, vrij van fouten is of dat de site, de server en alle inhoud vrij zijn van virussen en andere schadelijke elementen. Daretoo geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid, actualiteit en volledigheid van de inhoud of de dienst op de site, noch dat de site, enige inhoud of diensten aan jouw eisen zullen voldoen.

8. Aansprakelijkheid
IN GEEN GEVAL is Daretoo of elke andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren, of de distributie van de site of van diensten voortvloeiend uit de site (zoals workshops, boeken, trainingen of consults), aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale schade of gevolgschade of verlies van winst, goede wil, het gebruik, gegevens of andere verliezen (zelfs indien we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade) die het gevolg zijn van:

 1. Enige vertraging, storingen, onderbrekingen of corruptie van de site of van andere gegevens of informatie te ontvangen in verband met het gebruik van de site.
 2. Persoonlijk letsel, overlijden of financiële schade, veroorzaakt door het gebruik of misbruik van de website.
 3. De kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten die voortvloeien uit het gebruik van alle goederen, gegevens, informatie of diensten aangekocht of verkregen via de site of via berichten of transacties ontvangen via of vanuit de site.
 4. De ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens.
 5. Verklaringen of gedrag van een derde partij op de site.
 6. Elke andere kwestie met betrekking tot de site. Je verklaart hierbij dat deze paragraaf van toepassing is op alle content, producten en diensten beschikbaar via de site.

10. Privacy
Wij respecteren je privacy en hebben een gedetailleerde privacybeleid dat onderdeel uitmaakt van onze Algemene Voorwaarden en afzonderlijk vermeld staat op de site. Als gebruiker van de site accepteer je de voorwaarden van ons privacybeleid en het feit dat deze aangepast kunnen worden. Daretoo adviseert je de privacyverklaring regelmatig na te lezen.

11. Beëindiging
De Algemene Voorwaarden zijn van kracht tot deze worden beëindigd door jou of door ons. Als je niet langer akkoord wenst te gaan met deze Algemene Voorwaarden, moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik van de site. Je erkent dat elke overtreding van deze Algemene Voorwaarden of ander van toepassing zijnde beleid, kan leiden tot beëindiging van je toegang tot de site, het onbruikbaar maken of verwijderen van je account, alle gerelateerde informatie en bestanden in je account, en het ontzeggen van de verdere toegang tot die bestanden of de Site.

12. Copyright en handelsmerken
De site maakt gebruik van bepaalde handelsmerken, merken en logo's die eigendom zijn van Daretoo, waaronder, zonder beperking, "daretoo," "daretoo.nl", "inspiring change", "MyDare", "Dareday" en "www.dareday.com"" alsmede bepaalde pagina headers, aangepaste afbeeldingen en pictogrammen. Alle andere handelsmerken, product-en bedrijfsnamen en logo's op de site zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
Het auteursrecht van alle inhoud op de site berust bij Daretoo BV, gevestigd aan de Levantkade 168 te Amsterdam, met uitzondering van die inhoud die met toestemming van andere copyrighthouders op de website is geplaatst. Onder inhoud verstaan we alle informatie, data, software, foto's, webdesign, afbeeldingen, audio, video, tekst, afbeeldingen en ander materiaal, die op de site geplaatst zijn.

Wie het auteursrecht van de op de site geplaatste content schaadt, is gehouden aan het betalen van een vergoeding van € 0,36 per woord, plus eventueel bijkomende juridische kosten.

 

0 keer gelezen 

Stuur door aan vriend of bekende